Ewidencje podatkowe z AwBilans w Gdyni

W ramach prowadzenia księgowości pełnej, książki przychodów i rozchodów oraz księgowości uproszczonej sporządzamy następujące ewidencje:
Rejestr zakupów dla celów VAT
Rejestr sprzedaży dla celów VAT

Pozostałe ewidencje księgowe:

  • Rejestr zakupów dla celów księgowych
  • Rejestr sprzedaży/przychodów dla celów księgowych
  • Rejestr bankowy
  • Rejestr kasowy
  • Polecenia księgowania
  • Rejestr środków trwałych
  • Rejestr środków trwałych oraz wyposażenia o niższej wartości
Ewidencje podatkowe Gdynia AwBilans

Obok księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów, którą obligatoryjnie muszą prowadzić czynni podatnicy podatku od towarów i usług – rejestry VAT to druga podstawowa forma ewidencji. Mają oni obowiązek ujmować w ewidencji prowadzonej dla celów VAT sprzedaż oraz wydatki, od których przysługuje odliczenie VAT, udokumentowane fakturami. Zapisy w KPiR i Rejestrze sprzedaży mogą się różnić. Nie każdy bowiem wydatek i nie każda sprzedaż będzie podlegała podwójnej ewidencji. Klienci często pytają w jakim celu prowadzi się rejestr sprzedaży i zakupów VAT. Prowadzone są one po to, aby rozliczyć podatek od towarów i usług, a przede wszystkim, aby prawidłowo sporządzić deklarację VAT. Dlatego, powinny one zawierać zapisy na podstawie wystawianych dokumentów sprzedaży podlegającej opodatkowaniu (w tym zwolnionej na podstawie zapisów szczególnych w ustawie) oraz otrzymanych dokumentów kosztowych, które dają prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Ewidencja bankowa (rejestr bankowy) to inaczej zestaw wyciągów bankowych z poszczególnych kont. Natomiast polecenia księgowania, popularnie zwane PK obejmują pozostałe dokumenty księgowe między innymi takie jak polisy, delegacje, wynagrodzenia bądź inne dokumenty księgowe nie ujęte w pozostałych rejestrach. Rejestr kasowy, inaczej raport kasowy obejmuje rozliczenia dokonane gotówką. Ewidencja środków trwałych służy zaś poprawnemu obliczeniu odpisów amortyzacyjnych. Odpisy te nie stanowią kosztów uzyskania przychodu oraz nie mogą być uwzględniane przy obliczaniu dochodu, gdy podatnik nie posiada ewidencji środków trwałych.

To czym są środki trwałe zostało sprecyzowane przez ustawodawcę zarówno na gruncie podatkowym, jak i bilansowym. Zgodnie z brzmienie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji podlegają środki, które stanowią własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania tj.: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty. Trzeba pamiętać, że przewidywany okres ich używania powinien być dłuższy niż jeden rok . Powinny one być także wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Ustawa dopuszcza oddanie tych wymienionych składników majątku do używania innym podmiotom np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy, o której mowa w art. 23a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zasadniczo w ewidencji środków trwałych nie ma obowiązku ujmowania majątku o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł. Natomiast firmy często zamawiają rejestry grupujące tego typu przedmioty. Środki trwałe mogą być amortyzowane z uwzględnieniem różnych metod amortyzacji. Właściwa metoda zostanie przez nas zaproponowana klientowi.

Ważne! Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i poglądowy. Nie odnoszą się do specyfiki konkretnych sytuacji i firm. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie zalecamy sprawdzenie, czy informacje zawarte w naszych artykułach są nadal aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.