Ryczałt | Awbilans Gdynia

Oferujemy naszym klientom usługę rozliczeń ryczałtowych. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z czterech podstawowych form opodatkowania obok: zasad ogólnych, podatku liniowego oraz karty podatkowej.

Ryczałt to inaczej uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Podatnicy, którzy skorzystają z takiej formy rozliczenia nie mają możliwości odliczenia od przychodu kosztów jego uzyskania. Podatek płacony jest bezpośrednio od przychodu.

Podmioty opodatkowane ryczałtem wykazują przychody w ewidencji przychodów w podziale na poszczególne stawki ryczałtu. Stawka ryczałtu zależna jest od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. Wyliczenia i wpłaty podatku należy dokonać do 20 dnia miesiąca za miesiąc (kwartał) poprzedni. Z tego tytułu podatnik nie składa okresowych deklaracji rozliczeniowych. Po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do 31 stycznia podatnik ryczałtu jest zobligowany do złożenia zeznania rocznego PIT-28.

Przedsiębiorca, aby mógł rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego założenia firmy zgłasza pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego według miejsca zamieszkania. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności – nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Podatnicy mogą również zgłosić wybór formy opodatkowania już na wniosku rejestracyjnym CEIDG-1. Gdyby jednak podatnik zdecydował się na przejście na ryczałt ewidencjonowany w trakcie prowadzenia działalności, zgłoszenie takie należy złożyć najpóźniej do 20 stycznia danego roku podatkowego.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z grona uprawnionych podatników wyklucza wszystkich tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie m.in.:

– prowadzenia aptek,

– działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),

– prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 (czyli z wyjątkiem zawodu lekarza wszystkich specjalności, technika dentystycznego, felczera, położnej, pielęgniarki, tłuma­cza oraz nauczyciela w zakre­sie świadczenia usług edu­kacyjnych, polegających na udzielaniu lekcji na godziny )

– świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (m.in. reklamowe, pośrednictwa finansowego, detektywistyczne i ochroniarskie, wykonywania fotografii reklamowych i podobnych),

– działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Zaletą ryczałtu jest stosunkowo niska stawka podatku, prosta księgowość oraz możliwość rozliczeń kwartalnych. Natomiast wady to: brak możliwości wspólnych rozliczeń małżonków, bądź jako rodzic samotnie wychowujący dziecko, nie można też odliczyć ulgi na dzieci, nie ma możliwości rezygnacji z ryczałtu w trakcie roku, czy też nie rozliczymy kosztów uzyskania przychodów.

Ważne! Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i poglądowy. Nie odnoszą się do specyfiki konkretnych sytuacji i firm. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie zalecamy sprawdzenie, czy informacje zawarte w naszych artykułach są nadal aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.