Książka przychodów i rozchodów | AwBilans – Gdynia

Oferujemy podatnikom prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, czyli uproszczony sposób księgowania wraz z wymaganymi ewidencjami.

Kilka słów o tym sposobie zapisu i rozliczania się za pomocą tego narzędzia. Księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową służącą do ujmowania operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Księguje się w niej: wszelkiego rodzaju przychody (przychody ze sprzedaży, a także pozostałe przychody), zakupy towarów handlowych i materiałów podstawowych oraz koszty uboczne związane z tymi zakupami, a także wydatki: tj. wynagrodzenia, zarówno w gotówce, jak i w naturze oraz wszystkie inne wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Od kwietnia 2016 r. można wykazać w KPiR koszty prac badawczo-rozwojowych.

Kto powinien prowadzić KPiR?

Do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zobligowane są:

  • osoby fizyczne osiągające przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, które wybrały jako formę opodatkowania przychodu – zasady ogólne lub podatek liniowy,
  • spółki jawne osób fizycznych,
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 000 000 euro. Po przekroczeniu tego limitu podmioty te są zobligowane do prowadzenia pełnych ksiąg.
Książka przychodów i rozchodów Gdynia

Uwaga! W przypadku wspólników spółki partnerskiej, spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych – KPiR powinna być prowadzona dla spółki, a nie oddzielnie dla każdego ze wspólników. Każdy wspólnik jest obowiązany zgłosić fakt prowadzenia książki do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.

Czy można być zwolnionym z prowadzenia księgi przychodów i rozchodów?

Otóż tak. Podatnik może uzyskać zwolnienie z prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub z poszczególnych czynności z zakresu prowadzenia księgi w wyszczególnionych sytuacjach. Paragraf 7 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR wymienia następujące kryteria: stan zdrowia, wiek osoby prowadzącej działalność gospodarczą, rozmiar i rodzaj prowadzonej działalności. Aby skorzystać z takiej możliwości, należy złożyć pisemny wniosek w urzędzie skarbowym (właściwym dla swojego miejsca zamieszkania), nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie to miałoby obowiązywać. W przypadku rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia KPiR w trakcie roku podatkowego, wniosek ten należy złożyć w ciągu 14 dni od rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstania obowiązku prowadzenia księgi.

Ważne! Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i poglądowy. Nie odnoszą się do specyfiki konkretnych sytuacji i firm. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie zalecamy sprawdzenie, czy informacje zawarte w naszych artykułach są nadal aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.